Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Dit kan telefonisch, per email of via het contactformulier op deze website.
Deze gegevens vindt u bij contact

Verwijzing

Er kan gestart worden met logopedie nadat u een verwijzing hebt gekregen. U kunt uitsluitend worden verwezen door uw huisarts, CB-arts, tandarts of specialist (neuroloog, KNO-arts, geriater, kinderarts, kaakchirurg, plastisch chirurg, orthodontist e.a.).
Op basis van deze verwijzing wordt het onderzoek en/of de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien nodig (verwijsindicatie) wordt er aan huis onderzocht/behandeld.

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak wordt er kennis gemaakt, de reden van verwijzing en aanmelding uitgebreider met u besproken, aanvullende informatie uitgewisseld (anamnese), een inschatting van de klacht gemaakt. Zo mogelijk en zo nodig wordt een (aanvullend) logopedisch onderzoeksplan samen met u opgesteld en zo mogelijk al uitgevoerd. Zo mogelijk worden er al oefeningen gedaan en meegegeven.

Graag meenemen naar het intakegesprek:
1. de verwijsbrief
2. het verzekeringspasje met het BSN nummer
3. een geldig identiteitsbewijs

Tijdens de eerste afspraak zijn we vanuit de beroepsvereniging en verzekeraars verplicht een aantal administratieve zaken met u door te nemen en samen een behandelovereenkomst in te vullen, (ook al zou u maar éénmalig een consult hebben) die helaas ook tijd vragen. Hopelijk heeft u begrip hiervoor. De afspraak duurt 25 minuten.
Op de pagina Download kunt u de behandelovereenkomst alvast inzien en downloaden.

Onderzoek

Na een eerste intakegesprek volgt (zo nodig aanvullend) logopedisch onderzoek. Afhankelijk van de aard van het onderzoek zijn één of meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt in goed overleg beslist of er verdere behandeling volgt.

Behandeling

Voor (verdere) behandeling wordt een behandelplan gemaakt dat met u besproken wordt.
De behandeling duurt 25 minuten, meestal met een frequentie van eenmaal per week, een andere behandelfrequentie kan soms ook mogelijk zijn.
De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem.
Het verloop van de behandeling wordt vrijwel elke behandeling met u besproken en geëvalueerd. Wij rapporteren tussentijds op aanvraag en altijd bij afronding van de behandeling naar de verwijzer(s) en met uw instemming naar overige betrokkenen.

Samenwerking

Wij steven naar een zo efficiënt en effectief mogelijke behandeling en we werken daarom vaak samen met o.a. huisartsen, KNO-artsen, neurologen, tandartsen en orthodontisten, kaakchirurgen, plastisch chirurgen, psychologen, psychiaters, geriaters, kinderartsen en consultatiebureauartsen, wijkverpleegkundigen, (Parkinson)verpleegkundigen.
Ook met andere reeds betrokken deskundigen werken wij vaak samen om een zo helder mogelijk beeld van de problematiek te krijgen.
Zo hebben wij onder andere frequent contact en regelmatig overleg met scholen/leerkrachten/leidsters/intern begeleiders/remedial teachers/ orthopedagogen/schoolbegeleidingsdiensten/audiologische centra, andere paramedici, collegae.

Privacy

Het privacyreglement van de beroepsvereniging NVLF zal worden nageleefd. De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Met deze informatie zal zorgvuldig worden omgegaan.

Klachten

De praktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging NVLF.
Meer informatie hierover vindt u bij Download

Enquête

mediquest

Klantervaringsonderzoek
Sinds 2015 zijn wij verplicht voor een aantal verzekeraars een klantentevredenheidsonderzoek uit te voeren. Mediquest is een bureau dat dit voor onze praktijk realiseert. U kunt na het afronden van de logopedie, met uw toestemming, via uw e-mailadres een enquête verwachten.

logo_parkinsonnet